Femstegsmodellen™ från KTC – Bättre förståelse. Lägre energiförbrukning. Ökad medvetenhet. Vår erfarenhet.

Lägre Energiförbrukning

Alla våra projekt har unika förutsättningar och är ofta av skiftande karaktär, med olika grad av komplexitet. Då är det skönt att ha något att luta sig mot. Femstegsmodellen™ från KTC erbjuder kunskap från 30-års branscherfarenhet med flera goda exempel. KTC Femstegsmodell™ är en metodik för att energieffektivisera fastigheter. Grunden läggs i Femstegsmodellens tre första steg – mätning och analys, samt styrning och övervakning av fastighetens tekniska system. De riktigt stora besparingarna kommer när systemen för fastighetsautomation och individuell mätning samordnas både vad gäller data och funktioner. Konkret innebär detta att  steg 4-5 kopplas samman med steg 1-3.

1. Mätning & Analys

För att sänka energianvändningen måste det först identifieras; var den största andelen av kostnaderna uppstår och vilka av kostnaderna som kan reduceras med datoriserad energistyrning. Genom att mäta och samla in mätvärde om fastighetens energianvändning förvandlas data till värdefull information. Genom analys fås information om vilka framtida investeringar som återbetalar sig snabbast.

2. Datoriserad Styrning

Ta kontroll över dina fastigheters tekniska installationer. Börja se dem som ett system och förstå hur de påverkar varandra. Det är nyckeln till en optimal drift. Genom att ge fastigheten en hjärna med intelligent styrning uppnås omedelbara kostnadsbesparingar för den tekniska förvaltningen.

3. Driftövervakning

Erfarenhet från våra kunder visar att ett komplett system för att analysera och hantera el, uppvärmning, ventilation och vatten minskar underhållskostnaderna. Genom att mäta och få information om energiförbrukning ökar förståelsen om hur fastigheten använder energi, både hur mycket och till vad. Detta skapar nya potentiella möjligheter till ökade besparingar.

4. Individuell Mätning

För att uppnå EU:s energikrav behövs olika typer av energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsautomatisering är en av åtgärderna som ger stora energibesparingar. För att nå hela vägen till att uppfylla energimålen och göra ytterligare energieffektiviseringar behöver de boende bli mer delaktiga.

5. Boendekommunikation

Många fastighetsbolag har insett fördelen med energieffektivisering på fastighetsnivå. Tyvärr glöms det bort att hyresgästerna påverkar 30-80 % av energianvändningen i fastigheten. Med individuell mätning erbjuds ett smart alternativ för att hjälpa de boende att spara på energi. Något som i längden både boende, fastighetsbolag och miljön vinner på.

Se helheten – inte delsystemen

Vi tror att oavsett hur bra fastighetssystem du har, är det genom kunskap du når en optimal energieffektivitet i din fastighet. Kunskap får du genom att analysera hur och vart energin används i fastigheten och metodiskt samordna data och funktioner i alla system.