Analyser

Omvandlar data till värdefull information

Nyckeln till smart och ekonomisk energieffektivisering av en fastighet är kartläggning av hela anläggningens energianvändning. Den gör det möjligt att överblicka de utrustningar och system som har stor inverkan på energianvändningen, det vill säga använder mest energi. Genom mätning och insamling av mätvärden förädlar vi data till faktaunderlag som grund för att kunna sätta in de energieffektiviseringsåtgärder som har störst påverkan på förbrukningen. Analys av relevanta data från fastighetens olika system, apparater och objekt för el, värme, vatten, kyla ger grundläggande information som ökar kunskapen om anläggningens energianvändning. Information som underlättar för drift- och ekonomiansvariga att få kontroll på ekonomin för såväl enskilda fastigheter som större bestånd och är en perfekt hjälp för att uppfylla alla krav på energideklarationen. Vid om- och tillbyggnader ger KTC Analyser snabbt information om och hur åtgärderna har påverkat energianvändningen och via ett webbgränssnitt ser du anläggningens förbrukning och energianvändning i realtid. Med KTC Analyser kan du göra prognoser för hur kommande investeringar påverkar förbrukningen för både enskilda fastigheter och hela områden. Du kan till och med testa olika åtgärder mot varandra för att hitta den bästa lösningen ur alla perspektiv.