Tornet – Tallbohov Elecric Village

Energiprojekt i nybyggnation

Våren 2021 fick KTC i uppdrag av Tornet att utföra energientreprenaden Tallbohov Electric Village. Projektet består av 311 lägenheter fördelade på 6 huskroppar. Två energicentraler förser fastigheterna med energi för uppvärmning.

Electric Village är ett samverkans- och forskningsprojekt där KTC är med och sätter standarden för utveckling av nya energisystem för framtidens energi- och uppvärmningslösningar. Med hjälp av artificiell intelligens, AI, kombineras solenergi, fjärrvärme och bergvärme med energilagring i form av batterier. Systemet förutser behov och förbrukning och väljer det energislag som ger lägst klimatavtryck vid varje tillfälle.

Projektet består av 311 lägenheter fördelade på 6 huskroppar. Två energicentraler förser fastigheterna med energi för uppvärmning.

Solenergi ger förutsättningar att värma vatten, och denna värme kan sedan även lagras i berget. Tornets fastigheter kan till och med producera elektricitet, som de sedan kan sälja tillbaka till sina hyresgäster. KTC har även infört varmvattenmätning, så varje kund betalar sitt eget vatten och kan styra hur mycket de vill förbruka. För Tornet är det en självklarhet att om man investerar miljarder, så måste man även ta ansvar för miljön. Tornet tar med sina fastigheter därför inte ut någon energi, utan lämnar istället tillbaka energi till samhället.

LÖSNINGEN

Bergvärmepumpar är den primära energikällan där hybridpaneler och återvinningsbatteri i tilluften återladdar borrhålen när förhållandena medger detta. På sommaren levererar denna lösning frikyla till ventilationssystemen samtidigt som vi återladdar borrhålen, på vintern använder vi det för att förvärma tilluften.

Fjärrvärme används normalt endast som spets förutom på sommaren då det ofta är ekonomiskt gynnsamt för att producera tappvarmvatten med.

Solpanelerna producerar el som i första hand förser fastighetens eget elsystem. Resterande överskotts el från solpanelerna lagras i de batterilager som är installerade för att vid rätt tillfälle återanvänds i fastigheten. Här hjälper hybridpanelerna till att hålla ner temperaturen på solpanelerna vilket i sin tur ger en bättre verkningsgrad för panelerna och bergvärmepumpen.

Utöver detta är IMD (individuell mätning & debitering) installerat i alla lägenheter och hanteras med hjälp av KTC´s system för mätinsamling. Vi mäter förutom elförbrukning även varmvatten och lägenhetstemperatur.

KTC + Tornet

KTC har sedan lång tid ett samarbete med Tornet där vi är involverade redan i projekteringsskedet vid nybyggnation vilket vi ser som en förutsättning för bästa möjliga resultat. KTC var med och tog fram systemlösning, projektering och dimensionering vilket resulterade i en lösning där fjärrvärme, bergvärme, solhybrider och batterilager samverkar för att nå de uppsatta målen.