Tornet Hökälla Säteri

Energiprojekt i nybyggnation

Hösten 2020 fick KTC i uppdrag av Tornet att utföra energientreprenaden Hökälla Säteri. Projektet består av tre energicentraler som betjänar sex huskroppar med totalt 288 lägenheter samt ett garage. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad i tre etapper och följer Miljöbyggnad Silver.

KTC har ett långt samarbete med Tornet där vi är involverade redan i projekteringsskedet vid nybyggnation vilket vi ser som en förutsättning för att leverera bästa möjliga lösning. I detta projekt var kravet att följa Miljöbyggnad Silver samt BBR29. KTC tog fram systemlösning, utförde projektering och dimensionering vilket resulterade i en lösning där fjärrvärme, bergvärme och solhybrider samverkar för att nå de uppsatta målen.

Lösningen:

Bergvärmepumpar är den primära energikällan där hybridpaneler och återvinningsbatteri i tilluften återladdar borrhålen när förhållandena medger detta. På sommaren levererar denna lösning frikyla till ventilationssystemen samtidigt som vi återladdar borrhålen, på vintern använder vi det för att förvärma tilluften.

Fjärrvärme används normalt endast som spets förutom på sommaren då det ofta är ekonomiskt gynnsamt för att producera tappvarmvatten med.

Utöver detta producerar solpanelerna el som i första hand återanvänds i fastigheten. Här hjälper hybridpanelerna till att hålla ner temperaturen på solpanelerna vilket i sin tur ger en bättre verkningsgrad för panelerna och bergvärmepumpen samhället.

Principschema över den tekniska lösningen

Installationer påbörjades våren 2021 och löpte på enligt plan. Hela projektet stod klart våren 2023.

Nu börjar nästa fas för oss på KTC, optimeringsuppdrag. I anbudet ingår två års energioptimering och uppföljning. Allt för att säkerställa att de höga energikraven uppfylls över tid.

Till hjälp har våra Energiingenjörer vårt SCADA och Energiuppfölningssystem KTC Insight. Där övervakas systemet i realtid, all data loggas och utvärderas. I energiuppföljningssystemet kan vi direkt se eventuella energiavvikelser för att snabbt sätta in åtgärder. Även rapporter för energi och ekonomisk uppföljning levereras från systemet.

KTC + Tornet

KTC har flera olika projekt igång tillsammans med Tornet, där vi ständigt utmanar och utvecklar våra lösningar för ett optimalt energisystem.