Energiportal

Molntjänst som omvandlar data till värdefull information.

Smart fastighetsdrift

Nyckeln till smart fastighetsdrift är en lättbegriplig visualisering av hela anläggningens energianvändning. Det gör det möjligt att överblicka de system som har stor inverkan på energianvändningen och dess kostnader.

Genom insamling av mätvärden förädlar vi data till faktaunderlag som grund för  de energieffektiviseringsåtgärder som har störst påverkan på förbrukningen.

Analys av relevant data från fastighetens olika system för el, vatten, värme och kyla ger information som ökar kunskapen om anläggningens energianvändning. Information som underlättar för drift- och ekonomiansvariga att få kontroll på ekonomin för såväl enskilda fastigheter som större bestånd.

Vid om- och tillbyggnader ger KTC´s Energiportal snabbt information om och hur åtgärderna har påverkat energianvändningen.

Du  kan  göra prognoser för hur kommande investeringar påverkar förbrukningen för både enskilda fastigheter och hela områden.

Funktioner i KTC Energiportal

 

KTC´s Energiportal ger faktaunderlag för många delar av organisationen. Funktioner och innehåll är utformade för behoven hos drift-, underhålls- och ekonomiansvariga samt som beslutsstöd för framtida investeringar.

 

Förbrukningsanalys
Används för att studera förbrukningen för den enskilda fastigheten eller hela beståndet. Visas både som tabell och graf. Aktuell förbrukning kan jämföras med såväl budget som föregående period.

Uppföljning
Funktionen Rapport genererar färdiga rapporter. Innehåller ett antal standardrapporter, men kan utökas med valfritt antal skräddarsydda specialrapporter.

Budget
Budgetering av energi- och vattenförbrukning i såväl förbrukning som kostnader.

Prognoser
Beräknar förbrukning om det saknas aktuella värden. En viktig funktion för att kunna se estimerad helårsförbrukningar innan året är slut.

Översikt
Skapa egna listvyer över förbrukning och kostnader för analys. Jämför mätare, byggnader, distrikt eller annat urval. Du hittar snabbt eventuella problem och kan sätta in åtgärder. T. ex. månadens förbrukning jämförd med föregående år och budget.

Förbrukningslarm
Undvik oförutsedda kostnadsökningar genom funktionen förbrukningslarm som kan konfigureras i Energiportalen, ex hög förbrukning jämfört med samma månad föregående år eller en sakta stigande trend som annars är lätt att missa.

Miljörapporter
Visar CO.-utfallet för fastigheter med tariffer definierade för detta. Bläddra mellan olika år, välj nodtyp och vilken nytta som önskas i rapporten.